top of page

התקנת דולפין

התקנת המערכת פשוטה ומתאימה לכל סוג דוד ללא התערבות במבנה שלו או ברכיביו.
הדולפין מתחבר להזנת החשמל של הדוד ורגש הטמפרטורה מושחל בתרמיל התרמוסטט יחד עם התרמוסטט הקיים
כך הופך דולפין להיות המוח שמאפשר שליטה מלאה על טמפרטורת המים בדוד מכל מקום.

נשמח להמליץ על חשמלאים/טכנאי דודים עצמאיים בעלי נסיון בהתקנה של דולפין
*חשמלאים/טכנאי דודים אלו הינם עצמאיים (אינם עובדי חברת דולפין) בעלי נסיון רב בהתקנת מוצרי דולפין.

*מחיר ההתקנה 350

תומכים בכל סוגי הדודים

התקנה תוך פחות מ-10 דקות!

 ideal.png
amkor.png
chromagen blue.png
tal.png
nimrod - only name.png
or.png
Connection Diagram

סכמת חיבורים

רגש טמפרטורה

תרמוסטט

הזנת החשמל מהבית

*שימו לב - בחלק מהדגמים יתכנו צבעים שונים לחוטים. 
בגב המערכת תמצאו את סכמת חיבורים שמתאימה לדגם שלכם.

סרטון התקנה

שלבי ההתקנה

בהתאם לחוק החשמל, עבודות חשמל חייבות להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך.

אין צורך לנתק במהלך ההתקנה את ההארקה של הדוד, במידה ונותקה חובה לחבר אותה חזרה בסיום ההתקנה.

נתק את מפסק החשמל הראשי בביתך וודא כי לא זורם חשמל לאורך כל תהליך ההתקנה

לוח-חשמל-ביתי.jpg

כבה את מתג הדוד

sq1.jpg

נתק את הזנת החשמל של הבית מהטרמוסטט, ואת יציאות החשמל של הטרמוסטט מגוף החימום 

התקנת דולפין חימום מים חכם

הוצא את הטרמוסטט מהשרוול והשחל את רגש הטמפרטורה של דולפין לתוכו

התקנת דולפין חימום מים חכם

השחל חזרה את הטרמוסטט לשרוול

וודא שהוא מכוון על טמפרטורת המקסימום של 70 מעלות

שים לב - בשום אופן אין להשחיל את הטרמוסטט בכח

התקנת דולפין חימום מים חכם

חבר את יציאות החשמל של דולפין לטרמוסטט, ואת יציאות החשמל של הטרמוסטט לגוף החימום

התקנת דולפין חימום מים חכם

חבר את הזנת החשמל מהבית לדולפין

התקנת דולפין חימום מים חכם

סגור את מכסה הפלסטיק וקבע את דולפין לדוד

התקנת דולפין חימום מים חכם

סיימת!

במערכות סלולריות הפעל את מתג הדוד ולאחר כ-4 דקות הדולפין יתחבר ותוכל להתחיל להשתמש באפליקציה

במערכות מבוססות WiFi פעל על פי ההוראות של צימוד הדולפין לרשת הביתית

תתחילו לחמם מים באופן חכם נוח וחסכוני

bottom of page