top of page

פיקוד שבת לדוד

בהפעלת דוד חשמלי בשבת, קיימים שני איסורים תורניים עיקריים, מלבד האיסור בעצם הפעלת מכשיר חשמלי: הבערה ובישול. 

דודי חשמל בנויים מגוף חימום מתכתי המחמם לטמפ' גבוהה ומעביר חום למים הסמוכים.
בחימום המתכת יש איסור הבערה, גם בלי להבת אש ממשית. בנוסף, ברתיחת המים יש איסור בישול. בצריכת מים חמים מדוד חשמלי פועל – אין הפעלת מכשיר חשמלי, אך יש איסור בישול, שכן כנגד כל טיפת מים חמים שיוצאת, נכנסת טיפת מים צוננים מצנרת המים העירונית, ומים אלה מתחממים בדוד לחום שהיד סולדת בו.
בצריכת מים חמים מדוד חשמלי שכבה לגמרי – אין הפעלת מכשיר חשמלי ואין איסור הבערה, אך יש איסור בישול של המים הצוננים שנכנסים. 

בדולפין, פותח פיקוד שבת לדוד חשמל באישור מכון צומת, המאפשר חימום אוטומטי וצריכה של המים במהלך השבת, באופן הבא: כדי לנטרל את איסור הבישול, הדולפין תוכנן כך שיחמם את המים לחום שאין היד סולדת בו, ואין בו איסור בשבת. הגדרת יד סולדת נקבעה לפי 45 מעלות צלזיוס, כדעת הרש"ז אוירבך ופוסקים נוספים שכתבו כדבריו, בדיוק או בקירוב. לכך מוסיפים מרווח ביטחון של 5 מעלות נוספות, כך שהמים מחוממים עד 40 מעלות. כדי לנטרל את איסור ההבערה, לדולפין מנגנון 'המשכת מצב': כאשר הדוד כבוי, מדי עשר דקות (בערך) הוא מופעל לכמה שניות באופן אוטומטי לחלוטין, ובמידה והמים התקררו ויש צורך לחמם אותם, הוא ממשיך לפעול.
 
כך, דולפין מציע פתרון להפעלת דוד חשמלי בשבת באופן שמתחשב בדיני השבת ומאפשר צריכת מים חמים בלי להפר את האיסורים התורניים הרלוונטיים.

bottom of page